Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

16. 4. 2019

1. Předmět úpravy
1.1 Ustanovení této směrnice se vztahuje ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplata), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
1.2 Směrnice je upravena v souladu s § 123 odst.2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

2. Plátci
2.1. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání

3. Základní částka úplaty
3.1 Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním provozem činí 180,- Kč na  příslušný kalendářní měsíc.

4. Snížení základní částky
4.1 Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ sníží ředitelka MŠ základní částku úplaty stanovenou čl. 3 o polovinu, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze závažných důvodů- nemoc, lázně… Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

5. Snížení úplaty v případě přerušení provozu
5.1 V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci vybírá takto: pokud je MŠ otevřena celý měsíc úplata je ve výši 180 Kč, je-li pouze několik dnů je úplata vypočítaná na jednotlivé dny.
5.2 Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

6. Osvobození od úplaty
6.1 Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání  náleží dětem s povinnou školní docházkou (viz. §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
6.2 Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte, že opakovaně pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi, dále pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.
6.3 Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce MŠ prokáže.

7. Podmínky splatnosti úplaty
7.1 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.
7.2 Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
7.3 Plátce hradí úplatu v hotovosti ve dnech určených  vedoucí stravování. Tyto dny jsou zveřejněny na informačních tabulích školy.

8. Kontrola
8.1 Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka MŠ nebo jí pověření pracovníci.

9 Účinnost
9.1 Tato směrnice nabývá účinnost dnem 1.4.2019

Dne 1.3. 2019

Celý dokument ke stažení >>>