Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

8. 2. 2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ, Smetanova 218, okres Sokolov

                                   

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

 

 

 

JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ aneb   SE ŠKOLKOU ZA POZNÁNÍM

 

Filosofie mateřské školy

„Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života“

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Mateřská škola Březová, Smetanova 218

Sídlo MŠ: Smetanova 218, Březová, 35761

Ředitelka: Danuše Vaňková

Zřizovatel: Město Březová

 

ŠVP zpracovaly:

Vaňková Danuše

Opltová Taťána

Barvínková Lenka

Bc. Sacherová Gabriela

Rajhelová Veronika

Majďáková Lucie

 

Dokument je platný od 1. 9. 2016

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Mateřská škola je třítřídní zařízení s kapacitou 79 dětí. Je umístěna uprostřed bytové zástavby. Budova je dvoupodlažní a nachází se zde třídy, ložnice, šatny a sociální zařízení. Dále kancelář ředitelky a druhá společná pro potřeby zaměstnankyň. V suterénu budovy je umístěna kuchyň, sklad a sklepní prostory.

Škola je obklopena zahradou s hracími prvky pro herní aktivity dětí. Personální osazení mateřské školy tvoří 6 učitelek, školnice + VŠJ, kuchařka a pomocná kuchařka.

Dětem nabízíme standardní i nadstandardní péči - zájmové  kroužky, výuku němčiny a angličtiny /3.třída/, kulturní akce, výlety, před plavecký výcvik, školu v přírodě pro nejstarší děti.

MŠ má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro mateřské školy s názvem: Je nám dobře na světě aneb hrajeme si všichni spolu.

Naše MŠ má své www stránky, kde se rodiče i ostatní veřejnost mohou seznámit se základními informacemi o MŠ, o aktivitách a akcích mateřské školy. Je zde i každý týden aktualizovaný jídelní lístek.

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky

 

 • všechny tři třídy mateřské školy mají dostatečně velké prostory/vzhledem k počtu zapsaných dětí/Vybavení nábytkem je v prostoru tříd uspořádaný, aby vyhovoval různým skupinovým i individuálním činnostem dětí
 • Dětský nábytek-stolky, židličky, lehátka jsou přizpůsobeny velikosti dětí a odpovídají počtu dětí na jednotlivých třídách. Jsou zdravotně nezávadné a estetické.
 • Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a doplňky odpovídá počtu dětí jejich věku. Tyto jsou průběžně kontrolovány a doplňovány. Učitelky je při práci s dětmi maximálně využívají.
 • Hračky, pomůcky a náčiní jsou umístěné, tak aby na ně /podstatnou část/děti viděly a mohly si je samostatně brát. Každá třída má pro jejich uložení daná pravidla.
 • Výtvarné práce jsou součástí prostor tříd a šaten. Jsou z nich vytvářeny výstavky pro rodiče.
 • Budova školy je obklopena zahradou, která je vybavena různým nářadím a průlezkami, aby dětem umožňovaly rozmanité pohybové aktivity během celého roku.
 • Vnitřní i venkovní prostory jsou průběžně kontrolována, aby splňovaly bezpečnostní a hygienické normy.

 

Životospráva dětí

 

 • V MŠ je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však pružný, aby bylo možné přizpůsobit činnosti v průběhu dne potřebám a aktuální situaci/rodiče mohou po dohodě přivádět děti podle potřeby, lze reagovat na neplánované události/
 • Děti jsou denně dostatečně dlouho venku s přihlédnutím k aktuálnímu počasí
 • V jednotlivých třídách mají děti dostatek prostoru pro volný pohyb. Také zahrada nabízí prostor pro volný pohyb.
 • Dětem je podávaná plnohodnotná strava ve vhodných intervalech, s vhodnou skladbou jídelníčků. Dodržujeme zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají na jednotlivých třídách dostatek tekutin. Děti nejsou nuceny do jídla.
 • v denním programu je respektována individuelní potřeba tělesné aktivity i odpočinku. Nutit děti ke spánku je nepřípustné.
 • Všechny učitelky poskytují dětem přirozený vzor zásad zdravého životního stylu.

 

Psychosociální podmínky

 

 • Vytváříme takové prostředí, aby se v něm děti cítily spokojeně, jistě a hlavně bezpečně
 • Všechny děti jsou si rovny, žádné není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
 • Děti mají volnost a osobní svobodu, jistá část omezení je obsažena v pravidlech soužití.
 • Učitelky respektují potřeby dětí a napomáhají jim v jejich uspokojování
 • Děti jsou vedeny tak, aby způsob byl podporující, chápající, vstřícný. Reflektujeme na rozdílnou potřebu času např. na jídlo, oblékání apod.
 • Nabízíme dětem samostatné rozhodování a spoluúčast
 • Nabídka vzdělávacích aktivit odpovídá předškolnímu věku a je přiměřeně náročná
 • Všechny zaměstnankyně se vyhýbají negativním slovním komentářům, využívají dostatečně pochvalu a pozitivně motivují
 • v mateřské škole panuje ovzduší důvěry, tolerance, ohleduplnost, vzájemné pomoci a podpory
 • Učitelky se věnují vztahům mezi dětmi ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem.

 

Organizace chodu MŠ

 

 • Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání
 • Denní řád školy je pružný a dovoluje reagovat na individuální možnosti dětí nebo na jejich potřeby
 • Před nástupem i při vstupu dítěte do MŠ uplatňujeme adaptační program. S rodiči dětí plánujeme jejich návštěvy v MŠ, účast na akcích v MŠ pro děti a rodiče.
 • Pravidelně denně se děti účastní řízené pohybové aktivity
 • Děti v MŠ nacházejí klid, bezpečí i soukromí
 • Vyváženě plánujeme poměr spontánních a řízených činností
 • Dětem je umožněno, aby mohly započatou hru/aktivitu/ dokončit popř. v ní později pokračovat.
 • Činnosti organizujeme tak, abychom děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování
 • Pokud se dítě nechce účastnit společných aktivit má možnost uchýlit se do „domečku“, klidného koutku a činnost jen pozorovat. Dbáme na soukromí dětí /i při hygieně/
 • Činnosti, které plánujeme, vychází z potřeb a zájmům a zohledňují individuální potřeby
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím pomůcek.
 • Děti jsou spojovány v době ranního scházení a odpoledního rozcházení a jejich počet nepřekračuje kapacitu třídy.

 

Řízení mateřské školy

 

 • Úkoly, povinnosti a pravomoci všech pracovnic jsou jasně vymezeny.
 • Pedagogický sbor spolupracuje a ke spolupráci zve i rodiče dětí
 • učitelky se vzdělávají v rámci seminářů a vlastního samostudia
 • ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor.
 • Na zpracování školního vzdělávacího plánu se podílí všechny pedagogické pracovnice a uplatňují kontrolní a evaluační činnosti. Vyvozují závěry pro další práci.
 • Spolupracujeme se zřizovatelem – Městem Březová, Státní soc. správou a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou na Březové, s PPP v Sokolově.

 

Personální a pedagogické zajištění

 

 • Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikace
 • služby pedagogických pracovnic jsou organizovány tak, aby při všech činnostech zajišťovaly optimální pedagogickou péči a bezpečnost dětí
 • Spolupracujeme s PPP a logopedem v Sokolově při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ředitelka podporuje profesionální růst zaměstnankyň a vytváří podmínky pro jejich další aktivní vzdělávání
 • učitelky se chovají a jednají v souladu se spol. pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí

 

Spoluúčast rodičů

 

 • Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí rodinné zázemí/ a snaží se jim porozumět a vyhovět
 • Při spolupráci s rodiči uplatňujeme ovzduší důvěry a otevřenosti. Podporujeme vstřícnost a ochotu spolupracovat
 • Rodiče se účastní různých programů v MŠ /Hypo, adaptace/, mohou vstupovat do tříd a hrát si se svými dětmi, jsou pravidelně informováni o tom co se v MŠ děje /nástěnky, webové stránky, osobní kontakt/ Mohou se spolupodílet na plánování programu, řešení vzniklých problémů.
 • Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme v péči o dítě, nabízíme jim konzultace, poradenství, odbornou literaturu
 • Pravidelně informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, domlouváme se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
 • Chráníme soukromí rodin a zachováváme diskrétnost. Do soukromí rodiny nezasahujeme, neposkytujeme nevyžádané informace a rady.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

 

 • V budově školy se nachází v prvním podlaží 1. třída pro děti ve věku od 2 do3 let a prostory k zajištění potřeb dětí- sociální zařízení, ložnice a šatna.
 • Dále 3. třída pro děti ve věku od 5 do 7 let.
 • V hale budovy je také ředitelna a sborovna.
 • Ve druhém podlaží se nachází 2. třída pro děti ve věku od 3,5 do 4,5 let a ložnice, sociální zařízení a šatna. V suterénu budovy je kuchyň, prádelna a sklepní prostory.

 

Charakteristika tříd

 

 1. třída – myšky

 

Třída se naplňuje do počtu 27 dětí. Vybavení je přizpůsobeno nárokům a požadavkům této věkové skupiny. Program pro děti je zacílen na seznamování s novým prostředím, adaptaci na režim MŠ, seznamování, spolupráci a komunikaci s učitelkami a ostatními dětmi, zvládání sebe obslužných činností. Součástí jsou i další očekávané činnosti cvičení, zpěv, recitace, poslech, pracovní a výtvarné činnosti – přizpůsobené věkovým a individuálním schopnostem a možnostem dětí.

 

 1. třída - žabky

 

Třída se naplňuje do počtu 24 dětí. Děti 2. třídy se mohou účastnit /se souhlasem rodičů/ aktivity plavání, seznamování s německým jazykem a hry na zobcovou flétnu, pokud se prokáže jejich schopnost zvládnout danou činnost.

 

 1. třída - krtci

 

Tato třída se naplňuje do počtu 28 dětí. Děti 3. třídy se mohou účastnit /se souhlasem rodičů/ -seznamování se základy německého jazyka, plavání, hry na zobcovou flétnu, pohybových aktivit v tělocvičně ZŠ. Koncem školního roku se účastní školy v přírodě.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ

 

Spolu se zřizovatelem MŠ byla stanovena tato kritéria:

 

V případě, kdy počet žádostí překročí kapacitu školy

 

 • dosažení věku 6 let /7 let
 • Sourozenec v MŠ

 

V případě dětí mladších 3 let

 

 • úroveň hygienických návyků   odstranění plen
 • schopnost dítěte samostatného nebo částečného používání lžíce, hrnečku
 • snaha dítěte o samostatné oblékání
 • schopnost dítěte se adaptovat na prostředí mateřské školy, třídy učitelky

 

Tyto děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců.

 

Kritéria zařazování dětí do jednotlivých tříd

 

Na škole jsou tři třídy. 1. třída je určena 2 - 3 letým dětem s tím, že do druhé třídy se přeřazují děti podle data narození /uvolní-li se místo i během roku/ v počtu do 28 dětí. 2. třída je určena 3 - 5 letým dětem v počtu do 24 dětí na třídě. 3. třída je určena 5 –7 letým dětem – v počtu do 27 dětí. Rozdělení do tříd je rovněž závislé na tělesném a duševním vývoji dětí a s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám školy. Počty na jednotlivých třídách se během školního roku mohou měnit. Pokud dojde k situaci, že je v jedné věkové skupině více dětí, než je kapacita třídy, jsou přeřazovány podle věku.

 

 

Nabídka aktivit školy

 

Bezplatné -         

Hra na zobcovou flétnu - dle zájmu dětí – z 2. a 3. třídy

Základy anglického jazyka       

Základy německého jazyka

Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ

 

Placené -             

Základy plavecké průpravy - dle zájmu dětí – z 2. a 3. třídy

Divadelní představení, koncerty - všechny třídy

Výlet na Pohádkovou zahrádku - děti 2. a 3. třídy

Výlet za zvířátky - děti 1. třídy

Škola v přírodě - děti 3. třídy

Tradiční akce MŠ

Předávání klíče od přírody Léto Podzimu - akce pro děti

Volání paní Zimy - pro rodiče a děti na školní zahradě

Návštěva Čerta a Mikuláše - v 1. třídě s nadílkou

Vánoční besídka - MFC Březová

Vánoční posezení a hry u stromečku - na jednotlivých třídách pro rodiče a děti

Masopustní karneval - pro děti ve všech prostorách

Svátek matek - MFC Březová

Den plný her – MDD - všechny děti

Rozloučení s předškoláky a školním  - akce ve 3. třídě pro rodiče

rokem s překvapením a táborákem                    - akce na zahradě

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Záměrem školního vzdělávacího programu pro školní rok 2016-2017 je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál a citový postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi.

 

 • Pro splnění tohoto záměru vzdělávacího programu školy se zaměříme na: uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je hra nebo jiná pro děti zajímavá činnost

 • na tvořivost učitelek při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích

 • oblastí při plánování denních nabídek činností

 • na posilování dětské zvídavosti a prožitkové učení

 • na motivační činnosti před řízenými činnostmi

 • na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě

 • na realizování evaluačních analýz obsahu, metod s forem denní nabídky činností

 • na písemné záznamy zaměřené na rozvoj dítěte

 • na spolupráci s rodinou na akcích prohlubujících klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi

   

  Vzdělávací cíle a záměry

   

 • Rozvíjet dětskou představu o základních lidských hodnotách a normách a jeho snahu se podle nich chovat

 • Podporovat iniciativu, zvídavost, vztah dítěte k učení a poznávání světa, který ho obklopuje a položit tak základy celoživotního učení

 • Pěstovat a rozvíjet individuální vyjádření dítěte a jeho tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické

 • Rozvíjet interpersonální dovednosti dítěte s cílem naučit se komunikovat, jednat a uplatnit se v sociálních heterogenních skupinách

 • Rozvíjet rozhodovací dovednosti dítěte se schopností své rozhodnutí zdůvodnit a nést za něj odpovědnost

   

Vzdělávací obsah je v souladu s 5 vzdělávacími oblastmi:

 

 • Dítě a jeho tělo

  V tomto okruhu budeme naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského organismu s potřebou pohybu a aktivity, povedeme děti ke správnému rozvoji tělesných a pohybových funkcí, zdatnosti, motorických dovedností a koordinace

   

 • Dítě a jeho psychika

  Tento vzdělávací okruh budeme směřovat do oblasti psychologické, s podporou maximálně dobrého rozvoje všech psychických funkcí dětí/vnímání, myšlení, soustředění, paměť, city, učení, tvořivost a vůle. Zahrnuje další tři okruhy – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce jazyka, představivost a fantazie, myšlenkové operace. Sebepojetí, city, vůle.

   

 • Dítě a ten druhý

  Zde se zaměříme na podporu utváření vztahů k jiným dětem a dospělým, na posílení, kultivaci a zkvalitnění komunikace a dalších sociálních dovedností.

   

 • Dítě a společnost

  Učitelky zaměří práci do oblasti sociálně kulturní s poznáváním života lidí ve společenství s určitými pravidly soužití a vytvářenými hodnotami v oblasti kultury a umění. Pomůžeme dětem nacházet svá místa v širší společnosti, osvojit si potřebné sociokulturní návyky, orientovat se v tradicích společnosti, nacházet způsoby, jak se aktivně podílet na vytváření pohody ve svém sociálním prostředí.

   

 • Dítě a svět

  Tento okruh zaměříme na enviromentální oblast a působení na dítě v kontextu elementárního povědomí o světě a jeho základním fungování, o vlivu člověka na životní prostředí a hledání možnosti, jak se podílet na utváření základů pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě.

   

  Ke splnění vytyčených cílů a respektováním principů vzdělávání na naší mateřské škole stanovili vzdělávací obsah. Je rozpracován s očekávanými kompetencemi, kterých by dítě mohlo dosáhnout při ukončení docházky do mateřské školy.

   

  Při plánování vzdělávání vycházíme z těchto integrovaných bloků:

   

 • JÁ A MOJI KAMARÁDI

 • SVĚT KOLEM NÁS

 • POD POKLIČKOU PANÍ PŘÍRODY

 • RADUJME SE, VESELME SE

   

  Integrované bloky konkretizujeme v integrovaných tematických celcích v třídním vzdělávacím programu. Výběr témat se řídí potřebami konkrétní skupiny dětí, přírodním, kulturním a společenským děním. Na vypracovaný integrovaný tématický blok třídního vzdělávacího programu dále navazujeme v týdenních plánech činností, Ty obsahují konkrétní a pestrou nabídku činností, ze které si děti mohou vybírat dle svého přání dopoledne i odpoledne.

   

METODY PRÁCE

 

Metody založené na prožitku, vycházejí z výjimečností prožívání předškolního dítěte, která je intenzivnější, hlubší a může být pro člověka zdrojem vzpomínek. Nejsilnější prožitky vznikají při aktivní činnosti a měly by být pozitivní, takové, které dítě ubezpečují o tom, že je přijímáno ostatními, je pro ně důležitou osobou a že svět je pro něj přátelský a vstřícný

 

Metody založené na vzoru vycházejí z odkázanosti dítěte na péči dospělého.

Tento blízký dospělý se mu stává vzorem a příkladem k tomu, jak se chovat k dalším osobám, věcem, přírodě.

 

Metody založené na hře -,která je pro dítě činností přirozenou Hra dítěti působí radost a zároveň vytváří prostor pro učení. Dětem vytváříme především dostatek času a prostoru na volné hry

 

Metody založené na pohybu, které vycházejí z vyšší potřeby pohybu předškolního dítěte. Tyto metody naplňujeme především dostatečným prostorem a příležitostí pro spontánní pohyb v mateřské škole

 

Metody založené na manipulaci a experimentu podporují konkrétní myšlení dítěte, k jehož rozvoji potřebuje manipulovat s předměty a materiály, experimentovat a zkoumat.

 

Metody založené na komunikaci vedou dítě aktivně zacházet se slovy, učí se používat řeč jako nástroj komunikace, učí se ovládat verbální i neverbální komunikační techniky.

 

Metody založené na tvoření, které je pro dítě významné, poskytujeme mu dostatek různorodého materiálu, mozaik, skládanek, stavebnic a námětů výtvarných i pracovních

 

Metody založené na fantazii – svět fantazie je pro dítě zdrojem dobrodružství a prožitku a umožňuje mu originální pohled na řešení problému.

 

Metody založené na myšlenkových operacích vycházejí ze zvídavosti dítěte zajímajícího se o příčiny a souvislosti dění ve světě, který ho obklopuje. K rozvíjení myšlení je potřebné evokovat minulé zkušenosti a znalosti dětí, provokovat otázkami a podněty k přemýšlení, hledat souvislosti a vést děti ke kritickému myšlení.

 

Metody směřující k naplňování konkrétních záměrů učitelky, které umožňují učitelce tvořivě využít konkrétní postupy pro konkrétní činnosti

 

PLÁNOVÁNÍ

 

Integrované bloky

 

 • volíme z hlediska rámcových cílů předškolního vzdělávání

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení – co se dítě naučí

 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost – s jakými hodnotami se v něm dítě setká

 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Jaký prostor pro své sebeuplatnění dítě poskytne.

   

  Tyto cíle jsou naplňovány průběžně a prostředkem jsou formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, kvalita komunikace.

   

  Témata naplňujeme činnostmi, které směřují k očekávaným kompetencím. Jsou vymezeny pro jednotlivé oblasti rozvoje dítěte a vyjadřují k čemu má dítě v té, které oblasti směřovat, co má být u dítěte podporováno, rozvíjeno, posilováno.

  Tyto cíle jsou také naplňovány i průběžně ve všech vzdělávacích oblastech – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

   

  Vzdělávací cíle – jsou propojeny s podmínkami, s činnostmi, s kompetencemi, s riziky.

   

  Učitelka, aby dokázala co nejefektivněji využít aktivity jako prostředky k rozvíjení všech stránek osobnosti dítěte v integrovaném vzdělávání a aby byla schopna postupovat v souladu s jeho rozvojovými možnostmi a potřebami, nutně potřebuje mít odborné i metodické vzdělávání ve všech oborech.

 

Je nám dobře na světě aneb            se školkou za poznáním

 

INTEGROVANÝ BLOK

 1. Já a moji kamarádi

  Témata

 2. Já a kamarádi – září

  Seznamování s prostředím MŠ a s pravidly chování vzhledem k ostatním dětem i dospělým. Usnadnění adaptace dětem na nové prostředí a režim MŠ.

 3. V zdravém těle zdravý duch – říjen

  Seznamování s částmi lidského těla a jeho orgány.  Zdravý životní styl.

 4. Školka v přírodě – květen (3. třída)

  Upevňování sounáležitosti s kolektivem dětí i dospělých, prožívání společných chvil, odpoutání se na krátký čas od rodičů.

 5. Nashledanou školičko – červen

  Radostné prožívání posledních dní před prázdninami, loučení se školkou, školním rokem.

   

INTEGROVANÝ BLOK

 1. Svět kolem nás

  Témata

 2. Školka plná her – září

  Seznamování s prostředím MŠ, zaměstnanci a okolím. Adaptace na režim MŠ.

 3. Z pohádky do pohádky - říjen (3. třída)

  Seznamování s pohádkami ve všech jejich podobách (knihy, CD, TV) .

 4. Nemusím se školy bát – leden (3. třída)

  Příprava na zápis do základní školy.

 5. Mráz a sníh pojedeme na saních - leden

  Seznamování se zimními sporty a radovánkami.

 6. Ten dělá to a ten zas tohle- únor

  Seznamování s řemesly a profesemi. Zaměstnání rodičů.

 7. Co mi řekl semafor – duben

  Seznamování s dopravními prostředky a místy, kde se pohybují. Bezpečnost na cestě. Barevná signalizace semaforu.

 8. Cesta kolem světa – červen

  Vytvoření sounáležitosti se světem, tolerance lidí všech barev pleti, poznávání jejich životů, seznamování s exotickými zvířaty.

 9. Pojedeme na výlet – červen (3. třída)

  Prohlubování povědomí o sounáležitosti s kolektivem kamarádů a dospělých-Radostně prožívat poslední dny před prázdninami.

 

INTEGROVANÝ BLOK

 1. Pod pokličkou paní přírody

  Témata

 2. Co to neseš v košíčku – říjen

  Seznamování s ovocem, zeleninou a plody rostoucími v podzimním období. Les, zahrada.

 3. Malování s podzimem – listopad

  Vytvářet u dětí povědomí o tom, že příroda kolem nás se mění v souvislosti s ročními dobami. Vnímat její barvitost a seznamovat děti s novými výtvarnými technikami

 4. Je to z nebe, co nás zebe – leden

  Experimentováním umožnit dětem pochopit změny skupenství vody. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k ochraně zdraví. Usnadnění adaptace nastupujícím dětem.

 5. První jarní zašimrání – březen

  Prostřednictvím změn v přírodě seznámit s nastávajícím příchodem jara.

 6. Zvířátka co žijí s námi – duben

  Přirozeně i zprostředkovaně poznávat zvířata, jejich vlastnosti a způsob života. Uvědomovat si jejich význam pro člověka

 7. Voňavá louka – květen

  Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z možnosti zasahovat do jeho dění a zájem dětí poznávat nové a objevovat neznámé.

   

INTEGROVANÝ BLOK

 1. Radujme se, veselme se

  Témata

 2. Než zazvoní zvoneček – prosinec

  Formou prožitkového učení přiblížit dětem tradice a svátky Vánoc.

 3. Masopustní radovánky – únor

  Radostně prožívat masopustní týden

 4. Hody, hody, doprovody – březen

  Přirozeně i zprostředkovaně poznávat přírodní okolí v souvislosti s probouzením nového života. Radostně prožívat svátky jara.

 5. Maminko, mámo, já tě mám rád – květen

  Posilovat prosociální chování a kladné postoje k ostatním lidem, k rodině. Radostně se připravovat na Svátek matek.

 6. Hrajeme si, závodíme, svátek dětí oslavíme – červen

  Podporovat rozvoj kamarádských vztahů v dětském kolektivu a posilovat jejich vzájemnou komunikaci. Radostně prožívat svátek dětí.

   

   

  Plná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní zařízení je vyvěšena v šatnách MŠ.