Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

24. 9. 2017

ŠKOLNÍ  ŘÁD

 

Mateřská škola Březová,Smetanova 218,

okres Sokolov

 

telefon  352  661 336

mobil  731 155 262

Ředitelka školy : Danuše VAŇKOVÁ

 

 

Příspěvková organizace zřízená Městem Březová dne 1.1.2003,  a to podle § 84 odst. 2, písm.e), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb, o PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ, a podle § 27, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Identifikační číslo   750 05 786

 

Projednáno s rodiči na schůzce dne 14.9.2017 a je k dispozici na nástěnkách v šatnách 1., 2.a 3. třídy.

 

 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY

 

1.třída

UČITELKY: Lenka BARVÍNKOVÁ, Bc. Gabriela SACHEROVÁ

Chůva: Stanislava SLUNČÍKOVÁ

2.třída 

UČITELKY: Danuše VAŇKOVÁ , Taťána OPLTOVÁ     

3.třída

UČITELKY: Veronika RAJHELOVÁ, Lucie MAJĎÁKOVÁ         

 

ŠKOLNICE: Dana  KOPAČKOVÁ

VEDOUCÍ  STRAVOVÁNÍ: Dana KOPAČKOVÁ

KUCHAŘKA: Lenka ROSENBERGOVÁ, pom. kuchařka: Edina WALTEROVÁ

 

ŠKOLNÍ   ŘÁD

 

Řád Mateřské školy v Březové , Smetanova 218 upravuje: organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a práva a povinnosti dětí, rodičů, zaměstnankyň a partnerských organizací s přihlédnutím k místním podmínkám.

 

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání 

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a  jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

           

 1. Práva a povinnosti obecně:

 

Práva: vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte:

 • volný přístup do MŠ i tříd
 • mít vlastní názor
 • být vyslechnut
 • být respektován
 • vyjadřovat se ke vzdělávací práci

 

Povinnosti: respektovat ŠVP mateřské školy

 

 1. Děti

 

 1. práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte:
  • dítě má právo na svobodu projevu
  • dítě má právo na svobodnou hru
  • dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání
  • dítě má právo na  ochranu před násilím a zanedbáváním
  • dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj.
  • dítě má právo na plný rozvoj osobnosti

 

 1. další práva dětí
  • být vždy vyslechnuté
  • kdykoli se napít
  • jít kdykoliv na toaletu
  • jíst pouze to a tolik, kolik chtějí
  • zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky podle svého přání
  • aby jim dospělý pomohl,když potřebují
  • kdykoliv si během dne odpočinout
  • jít navštívit kamarády z druhé třídy nebo si tam jít pohrát /po domluvě s učitelkou druhé třídy ,aby nedošlo k narušení režimu třídy/
  • být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova nebo jak chtějí
  • dokončit hru

 

K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel soužití, které se stanoví na začátku školního roku a učitelky je vyvěšují ve všech 3 třídách mateřské školy.

 

 1. Rodiče:

 

I. Práva rodičů:

 • být informováni o záměrech a koncepci MŠ
 • vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem-po dohodě s učitelkou
 • informovat se o chování dítěte v MŠ
 • zasahovat do koncepce a ŠVP
 • ochutnávat jídlo připravené ve školní kuchyni a připomínkovat jídelníček
 • účastnit se akcí pořádaných MŠ
 • půjčovat si odbornou literaturu
 • vyjadřovat se k práci v MŠ ( vyplňování dotazníků i samostatné náměty a připomínky)
 • promluvit kdykoli s učitelkou přímo ve třídě – pokud je to naléhavé, nebo si domluvit schůzku.

 

II. Povinnosti rodičů:

 

jsou vymezeny zákonem  č. 91/1998 Sb., o rodině

 • respektovat tento Řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ
 • upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního  psychického a fyzického stavu dítěte
 • sezónně dítě vybavovat pro pobyt venku potřebnými doplňky oblečení (pokrývka hlavy, sluneční brýle, holinky apod.)
 • seznamovat se s dokumenty uveřejňovanými na nástěnkách, informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče a rozvoj dítěte v součinnosti s rodinou
 • omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď telefonicky, SMS nebo emailem - dlouhodobější nepřítomnost písemně /měsíc/
 • respektovat pravidla soužití na jednotlivých třídách
 • v případě výskytu vší ihned informovat ped. pracovnice, které zajistí informace pro ostatní rodiče. Rodiče jsou povinni úplně odstranit vši i zárodky .
 • V případě, že si zákonní zástupci nevyzvednou své dítě do konce provozní doby MŠ a není možno je kontaktovat telefonicky ani jinak, je kontaktován sociální odbor a poté Policie ČR  

 

 1. Zaměstnankyně školy

 

Kompetence pracovníků jsou vymezeny v Pracovních náplních.

 

Práva všech pracovnic

 • vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a vzdělávací práci
 • odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte
 • na 0,5 h. přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin
 • možnost zapůjčení inventáře (odborné literatury) se souhlasem ředitelky školy.

 

Ředitelka:

 

 • řídí a kontroluje veškerou činnost MŠ
 • odpovídá za vedení dokumentace v MŠ
 • rozhoduje o vzniku,změně a ukončení pracovního poměru
 • určuje svoji zástupkyni
 • stanovuje pracovní náplně a pracovní dobu
 • usměrňuje koncepci výchovy a vzdělávání v MŠ
 • pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech pracovnic MŠ
 • zajišťuje opravy v MŠ ve spolupráci se zahradníkem, MÚ

 

Zástupkyně ředitelky :

 

 • je jmenována ředitelkou školy
 • zastupuje ředitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti

 

Pedagogické pracovnice:

 

 • jejich práce vychází z pracovní náplně, zákoníku práce a dále z ŠVP, závěrů PR apod.
 • dodržují legislativu (zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)
 • jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době , kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.
 • odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce ve své třídě, ale i MŠ jako celku.

 

Provozní pracovnice:

 

 • jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní a provozního řádu MŠ

 

Pracovnice školní kuchyně:

 

 • podléhá VŠJ
 • pracuje podle pracovní náplně
 • řídí se vyhláškou č. 48/1993 Sb., o školním stravování

 

2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Údaje o MŠ

 

 • MŠ byla zřízena k 1.1.2003 jako příspěvková organizace
 • MŠ je právním subjektem
 • Statutárním zástupcem je ředitelka MŠ Vaňková Danuše
 • MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku a vychází při tom ze ŠVP
 • MŠ je doplňkem rodinné výchovy dítěte předškolního věku
 • Součástí MŠ je školní jídelna

 

Provoz MŠ

 

 • je stanoven a je závislý na potřebách rodin a podmínkách MŠ
 • Organizace dne v jednotlivých třídách je vyvěšena na nástěnkách v šatnách
 • Budova se z bezpečnostních důvodů uzamyká. Otevírání pro pozdější příchody zajišťuje školnice
 • Děti, které jsou do mateřské školy přijaty, mohou rodiče odvést v kteroukoli dobu - po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školy-mimořádně
 • Pokud si zákonný zástupce dítě nevyzvedne do konce provozní doby je kontaktována Policie ČR a sociální odbor.
 • Rodiče omlouvají děti do 8.00 hodin telefonicky nebo SMS /rodiče dětí ze 3.třídy-povinná školní docházka do 7.45 hodin/
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé
 • Onemocní-li dítě infekční chorobou, může dítě pokračovat v docházce,                     potvrdí-li lékař, že je opět zdravé. Tuto skutečnost neprodleně nahlásí MŠ: U běžných onemocnění /rýma, kašel/, potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • V případě vyřazení dítěte ze zdravotních důvodů učitelkou /vysoká teplota apod./ bude při návratu do MŠ vyžadováno potvrzení lékaře.
 • Na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření praktického lékaře, pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagog. centra a v souladu s metodickým pokynem /č.j.18996 /97- 22 / k integraci dětí se zdravotním postižením do školských zařízení, lze přijmout postižené dítě.
 • V souladu se zákonem ČNR č. 561 Sb., v platném znění, je stanoven příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol.Výše příspěvku je 180,- Kč měsíčně na jedno dítě. Rodiče jsou povinni příspěvek zaplatit předem. Při absenci celý měsíc se na základě žádosti a omluvenky sníží příspěvek na 90,- Kč. V době prázdnin je příspěvek vybírán : pokud je MŠ otevřena celý měsíc- 180 Kč , při kratším provozu se rozpočítává na jednotlivé dny.V posledním ročníku MŠ se poskytuje vzdělávání bezúplatně.
 • Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě jeho zástupce neprodleně. Je-li nepřítomnost delší než 1 měsíc omluví dítě písemně.
 • Organizace vzdělávání mimo budovu MŠ – podmínky jsou určeny vnitřními předpisy pro jednotlivé akce a jsou vyvěšeny v šatnách.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznámeny na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách MŠ.
 • Škola je v provozu denně od 5.45 - 16.00 hodin
 • Pravidelný příchod a odchod je v zájmu dítěte.Pozdější příchod je den                předem nahlášen učitelce, která v 8.00 hodin uzavírá docházku přítomných dětí.

Ve třídě s povinnou předškolní docházkou se uzavírá již v 7.45 hodin.

 • V době letních prázdnin je škola 4 týdny uzavřena. Do 1. MŠ jsou přeřazovány děti v nutných případech a na základě přihlášky do MŠ
 • Rodiče jsou s termínem uzavření školy seznámeni na začátku školního roku. V roce 2018 bude škola uzavřena v měsíci červenci.Vzhledem k tomu , že jsou do MŠ přijímány děti z 1.MŠ nejsou přijímány děti matek na MD.
 • Uzavření MŠ o vánocích je závislé na počtu přihlášených dětí /průzkum u rodičů při malém počtu – neekonomický provoz je MŠ se souhlasem zřizovatele uzavřena.
 • Spojování dětí do jedné třídy : děti jsou spojeny v době scházení od 5.45 do 6.30 a 7.00 h, kdy nastupuje druhá a třetí učitelka. Dále pak v 15.30 h  při            rozcházení dětí. Jinak jsou děti spojovány pouze při onemocnění některé z učitelek nebo účasti učitelek na seminářích, pokud je to možné jsou spojeny na odpolední odpočinek. Matky na MD mohou být požádány , aby si dítě vyzvedly po obědě.
  • Povinné předškolní vzdělávání : se od školního roku 2017/18  týká všech dětí , které do konce srpna daného roku dosáhnou veku 5 let.Lze je plnit pravidelnou docházkou do MŠ, a to souvislou 4 hodinovou účastí.Čas začátku povinnosti je stanoven na 7.45 hodin .
  • Podmínky pro uvolňování dětí –zdravotní důvody, neodkladné rodinné důvody-krátkodobé, delší absence předem známá – na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem ředitelce MŠ.
  • Podmínky pro omlouvání dětí – zákonný zástupce do 3 dnů oznámí SMS, telefonicky nebo na email MŠ důvod nepřítomnosti. Po jejím ukončení písemně dítě omluví na omluvném listu. / Při dlouhodobé nepřítomnosti /1 měsíc/doloží vyjádření lékaře.
  • Pokud by byla absence dítěte častá , má ředitelka MŠ právo vyžádat si od rodičů potvrzení od lékaře.
  • Neomluvené absence dětí – pokud rodiče neoznámí důvod nepřítomnosti dítěte, budou vyzváni k omluvení dítěte a jestliže ani poté dítě neomluví a neoznámí proč se dítě neúčastní vzdělávání bude  tato skutečnost nahlášena zřizovateli MŠ, sociálnímu odboru.
  • V období školních prázdnin je vzdělávání v MŠ nepovinné.
  •  Dále je možné vzdělávat dítě individuálně na základě žádosti zákonných zástupců. Poté Mś předá zákonným zástupcům oblasti vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se v naší MŠ uskuteční , po dohodě se zákonnýmm zástupci dítěte ,v týdnu od 27.11 do 1.12.2017.Pokud se v tomto termínu nemůže z vážných důvodů dostavit je určen náhradní termín – 11.-15.12.2017

UKONČENÍ  DOCHÁZKY

 

Ředitelka může ukončit docházku do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 

 • dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ měsíc nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání  ředitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná.
 • ředitelka může ukončit docházku do MŠ v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení lékaře, pedagogicko psychologické poradny nebo není-li předpoklad, že by se dítě přizpůsobilo adaptačním podmínkám školy.
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole  nebo úplatu za školní stravování /§ 123/ ve stanoveném termínu  a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD 

 

      Na škole jsou tři třídy. 1. třída je určena 2 - 3 letým dětem s tím, že do druhé třídy se přeřazují děti podle data narození / uvolní-li se místo i během roku v počtu do 27 dětí. 2.třída je určena 3 - 5 letým dětem v počtu do 24 dětí na třídě. A 3. třída je určena 5 –7 letým dětem – v počtu do 28 dětí.Přednostně jsou přijímány děti s povinnou předškolní docházkou. Rozdělení do tříd je rovněž závislé na tělesném a duševním vývoji dětí a s přihlédnutím k pedagog., hygienickým a organizačním podmínkám školy. Počty na jednotlivých třídách se během školního roku mohou měnit. Pokud dojde k situaci , že je v jedné věkové skupině více dětí než je kapacita třídy jsou přeřazovány podle věku.

 

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ

 

 • V péči o zdraví, o zdravé výchovné prostředí a vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí, spolupracuje MŠ a pedagogicko psychologickou poradnou, dětským lékařem popř. hygienickou službou
 • v místnostech určených pro pobyt dětí se teplota udržuje mezi 18 až 22 stupni C, v kteroukoli roční dobu.
 • děti 3. třídy se mohou účastnit pobytu na škole v přírodě -pokud se podaří zajistit finanční prostředky /MÚ nebo sponzor/
 • rodiče jsou odpovědni za bezpečnost dítěte do doby, než je předají učitelce školy, a od chvíle , kdy je od ní převezmou.
 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi   pedagogické pracovnice mateřské školy /pouze ve výjimečných případech    může učitelka pověřit dozorem školnici/ , a to od doby převzetí dítěte od jeho zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě na základě písemného zmocnění.
 • všechny děti zapsané v MŠ podléhají souhrnnému pojištění proti krádeži nebo úrazu – hrazenému Mú Březová.
 • v době nepřítomnosti učitelky /nemoc/ zastupují učitelky z druhé třídy
 • Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené,výjimkou jsou alergie.V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s případnou nutností podávání léku.
 • Pokud dítě vykazuje známky akutního onemocnění má škola povinnost oddělit dítě od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
 • Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.
 • Na začátku školního roku rodiče zkontrolují na evidenčních lístcích svá telefonní čísla na která by se učitelka mohla obrátit v případě náhlého onemocnění v průběhu provozu.
 • Rodiče předávají a vyzvedávají své děti osobně u paní učitelky ve třídě nebo na školní zahradě. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání jejich zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to písemné.Rodiče zváží schopnost staršího dítěte odvest bezpečně sourozence domů.

 

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

 

Za řádný provoz jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny p.Kopačková

 

 • hlavní jídlo se podává v době od 11.45 do 12.00 hodin. Dítě, které je v MŠ   přítomné v době podávání oběda se stravuje vždy.
 • v mateřské škole se podává jídlo 3 x denně, jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny a kuchařka
 • v případě náhlého onemocnění má dítě 1.den nárok na oběd do vlastních nádob  V době od 11.15 do 11.30 h. rodiče zájem o odebrání oběda oznámí do 8.00 h.
 • odhlašování dětí je do 8.00 hodin telefonicky nebo SMS
 • poplatek za stravné se platí v hotovosti každý měsíc /kolem 15/ v mateřské škole u vedoucí stravování p. Kopačkové.  Termín placení je vždy oznámen na informační tabuli v jednotlivých šatnách.
 • Jestliže rodiče nenahlásí pozdější příchod dítěte do MŠ je dítě po 8.00 omluveno.

 

STYK S RODIČI

 

 • denně při přijímání a odevzdávání dětí
 • neformální rozhovory o dětech - kdykoli po dohodě s učitelkou
 • dvakrát do roka na schůzkách rodičů
 • na akcích pořádaných ve spolupráci s rodiči , pro rodiče

 

OBLEČENÍ  DĚTÍ

 

 • do třídy dávají rodiče dětem lehčí oblečení,takové, které by dítěti umožňovalo samostatné oblékání a svlékání
 • pro pobyt venku doporučujeme teplákovou soupravu a nepromokavé boty, v jarních a podzimních měsících musí mít dítě k dispozici pláštěnku a holiny /dále doporučujeme náhradní oblečení uložit do skříňky v šatně/
 • 1 x za týden dávají rodiče dětem čisté pyžamo
 • dále doporučujeme dávat dětem papírové kapesníky popř. i vlhčené ubrousky
 •  veškeré oblečení dětí, jakož i obuv MUSÍ být  podepsaná-jinak za ně neručíme.
 •  na přezouvání nedoporučujeme dávat dětem pantofle a bačkory s kluzkou podrážkou.
 • Pokud dívky mají dlouhé vlasy doporučujeme úpravu gumičkami a sponkami

 

POBYT VENKU

 

Denně 2 hodiny. Pouze silný déšť, venkovní podmínky neumožňující pobyt dětí venku/ mlha nebo inverze/

jsou důvodem k pobytu dětí ve třídách. V této době se nevětrá a zařazují se

činnosti dětí bez nároků na tělesnou zátěž, využívá se čistička vzduchu..

Pobyt venku zajišťuje 5 učitelek , proto se dělí na tři skupiny - nejmladší, smíšenou a předškolní děti. Každá skupina plní samostatně úkoly plynoucí z denní motivace

           

ODPOČINEK DĚTÍ

 

Děti odpočívají v pyžamech na lehátkách v ložnicích. V celé budově je v době odpočinku zachováván klid. Děti odpočívají ve vyvětraných ložnicích. Na svlékání a oblékání se okna zavírají. Za pomoci učitelky skládají přikrývky a samostatně se oblékají. Děti, které neusínají si po krátkém odpočinku odcházejí hrát do třídy , učitelky individuelně pracují s dětmi apod. V případě nemoci jedné z učitelek a při nižším počtu dětí, dochází ke spojování na jednu ložnici.

 

DENNÍ PROGRAM

 

1.+ 2. třída

5.45 - 8.30               ranní zájmové hry, motivační hry a činnosti vyplývající z denní

                                 motivace -třídní rámcové programy,individuelní zaměření

8.30 - 9.00               denní cvičení, hygiena,stolování-svačina,

9.00 - 9.30              výchovná práce,hry, činnosti vážící se k tématu dne, týdne popř.

                                měsíce ,příprava na pobyt venku

9.30 - 11.30             pobyt  venku

11.40 -12.20             hygiena, stolování- oběd

12.20 –13.50 individuelní odpočinek dětí , zájmové činnosti

13.50 - 16.00 pohybové činnosti, stolování-svačina,hygiena, zájmové odpol.činnosti a

hry, individuelní práce

3. třída

5.45 – 7.45              ranní zájmové hry,

7.45- 9.35      motivační hry a činnosti vyplývající z denní

                              motivace-třídní rámcové programy,individuelní zaměření

                        denní cvičení,hygiena,stolování.svačina

                         výchovná práce, dramatické činnosti, činnosti vážící se k tématu

                              dne, příprava na pobyt venku

9.35 - 11.35             pobyt venku

11.40 -12.15 hygiena,stolování-oběd

12.15-13.50             odpočinek dětí,zájmové hry nespavých dětí,

13.50 - 16.00 pohybové činnosti,hygiena ,stolování-svačina, zájm. odpolední

                                 činnosti, individuelní práce.

 

SCHÁZENÍ  A  ROZCHÁZENÍ

 

 • rodiče  přivádějí děti do 8.00 hod.Po předchozí dohodě lze děti přivést kdykoliv, podle potřeby rodiny, ale musí být předem přihlášeny na      stravování
 • Ve třídě s povinnou školní docházkou je určen čas scházení do 7.45 hodin
 • doporučená doba při vyzvedávání dětí: po obědě – do 12.15 hod, odpoledne od 14.15 do 16.00 hod
 • po dohodě s učitelkou je možné si dítě vyzvednout i v jiném čase podle potřeby rodičů
 • onemocní-li dítě nebo do MŠ nedochází z jakýchkoli důvodů, rodiče       informují neprodleně učitelku

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 

 • Součástí vzdělávacího programu školy je seznamování s pravidly chování a to , jak v MŠ, tak i ve vztahu k rodině a druhým lidem
 • Při výchově ke zdravému životnímu stylu nabízíme dětem prostředí, kde se všichni cítí v pohodě. Všichni dospělí zaměstnanci jsou vzorem zdraví prospěšného chování. Podporujeme spontánní prožitkové učení při činnostech v MŠ
 • Pozorování, nápodoba,prožitkové učení,činnosti směřující k prevenci nezdravých návyků a závislostí jsou formy a metody při  působení na děti, kdy se zaměřujeme na jejich osobnostní   rozvoj a sociální chování
 • V rámci prevence se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her a zdravotně zaměřených činností snažíme o to , aby děti získaly dobré pohybové dovednosti a schopnosti
 • Ve spolupráci s rodiči, s PPP v Sokolově, s dětskou lékařkou Mudr.pí. Galekovou se snažíme uplatňovat metody ,které nám umožní včasné zachycení ohrožených dětí.        

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ  S MAJETKEM  ŠKOLY ZE  STRANY DĚTÍ

 

Zacházení s majetkem školy: děti jsou učitelkami a zaměstnankyněmi MŠ vedeny k ochraně majetku (zařízení,hraček, učebních pomůcek). V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

3 .Závěrečná ustanovení

 

 • Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ  práva a povinnosti vytyčené tímto řádem.
 • Zejména rodiče a zaměstnankyně MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly soužití.
 • Tento řád nahrazuje řád MŠ z. 1.9.2017
 • Řád nabývá platnosti 1.9.2018
 • Řád projednán s rodiči dne: 13.září 2018